Проголошення 2013 року Міжнародним роком статистики (Статистика  2013) мало на меті популяризацію професії статистики серед молоді та сприяння розвитку статистичної науки. З огляду на це, знаковою подією стало проведення Міжнародної науково-практичної конференції під гаслом «Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості».

Це вже друга конференція, яку організовує кафедра статистики та демографії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (29-31 травня 2013 року). Цього року стіни класичного університету та однієї з перших кафедр статистики на теренах сучасної України зібрали, за словами учасників конференції, «Слов’янський статистичний форум». І дійсно, в  роботі конференції взяли участь 100 провідних вітчизняних та іноземних вчених  і практиків в галузі статистики (27 докторів наук і 46 кандидатів наук), які представляють 8 країн, 27 вищих навчальних закладів, 7 статистичних органів, 3 наукові центри, 2 інститути Академії наук. Зокрема, це представники польських економічних університетів (м. Краків, Познань, Катовіце),  Російської Федерації (Державний університет управління, Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, Російський державний соціальний університет, Оренбурзький державний аграрний університет, Національний дослідницький університет "Вища школа економіки", Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації), Республіки Білорусь (Білоруський державний економічний університет, Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації, м. Мінськ, Головне статистичне управління Гомельської області). Слов’янський осередок поповнився представниками Молдови (Інститут економіки, фінансів та статистики Молдови), з Литви (Університет імені Олександра Стульгінскіса), Азербайджану (Інститут економіки Академії наук Азербайджану) та Узбекистану (Ташкентський державний економічний університет). 

Українську наукову спільноту представляли вчені та викладачі з 10 регіонів України: Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", ВНЗ "Національна академія управління", Національної академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, Донецького національного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівської академії комерції, Івано-Франківського інституту менеджменту та економіки, Буковинського державного фінансово-економічного університету, Українського державного університету фiнансiв та мiжнародноi торгiвлi, Київського національного торговельно-економічного університету, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Харківського національного університету імені В.Н Каразіна, ДП "Науково-технічний комплекс статистичних досліджень", Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, ННЦ "Інститут аграрної економіки", Державної служби статистики України, Головного управління статистики у Чернівецькій області, Головного управління статистики у Львівській області, Управління статистики у Кременчуцькому районі, Головного управління статистики в Житомирській області, Державного фонду фундаментальних досліджень.

Відкрилась конференція доповіддю академіка НАН України, та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Лібанової Е.М. Почесні гості конференції  - начальники головних управлінь статистики  (Київської області Височан Л. П та  м. Києва Віленчук Р.Г.) і  Генеральний директор НТК статистичних досліджень Державної служби статистики Пугачова М.В. наголосили на перспективах розвитку національної статистики у контексті міжнародних вимог, на напрямах підвищення престижу праці статистика, а  також звернули увагу на потребу у професійних статистиках нового зразку. З коротким історичним екскурсом виступила корифей національної демографічної статистики, автор фундаментальних підручників в цій галузі – доцент Стеценко С.Г.

Робота конференції зосереджувалась на чотирьох наукових напрямах:

- історичні витоки статистики, сучасність і перспективи розвитку – обговорювались проблемні методологічні питання використання статистичних класифікацій в економіці, оцінювання якості життя, моделювання процесів з насиченням, становлення та розвитку транскордонної  і митної статистики, перспектив розвитку обстежень ділової активності підприємств, гармонізації даних перепису населення з альтернативними формами статистичного спостереження на регіональному рівні;

- статистичні закономірності формування соціально-демографічних  процесів – порушувались питання відповідності макростатистики потребами користувачів; висвітлювались результати статистичних досліджень структурних диспропорцій національного та регіонального розвитку, аналізу ринку праці держав нових членів ЄС; оцінювання економічної ефективності життєдіяльності людини та якості життя населення, його освітнього потенціалу та соціального забезпечення в контексті міжнародних порівнянь; результати статистичної оцінки вікової нерівності населення за доходами; аналізу та моделювання  відтворення населення України і східноєвропейських країн  в умовах другого демографічного переходу, оцінювання ефекту від зовнішньої  міграції населення; вимірювання та моделювання кадрового складу науковців; оцінювання гіпотетичних втрат населення України, когортного аналізу смертності за період 1897–2012 рр., а також методологічні питання реконструкції історичної серії таблиць очікуваної тривалості життя і відновлення демографічних рядів динаміки в Україні за 1850 – 2012рр.   

- проблеми інформаційного забезпечення аналізу макроекономічних процесів – доповідалось про сучасні методи моделювання та прогнозування на макро- та мезорівнях економіки, зокрема взаємозв’язку між виробництвом, споживанням та природоохоронною діяльністю, а також  при оцінюванні соціальних результатів реалізації державних програм; моделювання показників зовнішньої торгівлі послугами, платоспроможності споживачів комунальних послуг; висвітлювались проблемні питання кількісної оцінки інтелектуальної власності, запасів природних енергетичних копалин, світових продовольчих цін, застосування iндексiв цiн для дефлятування в СНР, оцінювання ефекту від міжнародної технічної допомоги на базі панельних даних; розглядались статистичні прийоми визначення  прихованих явищ: тіньової економіки, обсягів контрабанди, поведінки емітентів на фондовому ринку;   окремий блок доповідей був присвячений регіональним аспектам статистичного аналізу: якості структурних зрушень в економіці, ефективності діяльності кредитних спілок, забезпечення рівноваги обмінного курсу національної валюти, технологічної матриці економічної системи;

сучасна бізнес-статистика – подавались результати новітніх наукових досліджень в галузі бізнес-демографії, фінансово-банківської діяльності, зокрема, ризиків кредитування і банкрутств суб’єктів господарювання та їхньої платоспроможності; діяльності фінансових посередників;  підприємницької активності населення  з урахуванням  соціально-демографічних характеристик підприємців;   конкурентної спроможності суб’єктів господарювання, а також  методів оцінювання інвестиційного розвитку на макрорівні.

Головуючі секціями відзначили сучасний рівень представлених наукових доповідей, а   учасники схвально висловились щодо організації конференції

За підсумками конференції розроблено рекомендації щодо проведення у травні 2014 р. на базі кафедри статистики та демографії статистичного форуму на тему: «Сучасні проблеми методології статистики та підготовки статистиків вищої кваліфікації».